BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Mama Amor neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Ziagnée Laveist van Mama Amor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Mama Amor verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

OVER MAMA AMOR
www.mama-amor.nl wordt beheerd door Ziagnée Laveist. 
Mijn gegevens zijn: 
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0625152332
Adres: Zinkstraat 24
Box A8643 

4823 AD Breda 

WELKE GEGEVENS VERZAMELT MAMA AMOR?
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van de producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Mama Amor verwerkt alleen de gegevens die je zelf aan Mama Amor verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:
* Voor- en achternaam
* Adres
* Geboortedatum
* E-mailadres
* Telefoonnummer
* Uitgerekende datum (alleen van toepassing bij begeleiding tijdens zwangerschap/kraamtijd)
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE MAMA AMOR VERWERKT
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL GEBRUIKT MAMA AMOR DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van jouw behandeldossier.
  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier, worden gebruikt om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Deze gegevens worden ook gebruikt om jouw betaling af te handelen en om je te informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten. 
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Ziagnée Laveist van Mama Amor neemt de bescherming van jouw persoonlijke en medische gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als  behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te bellen of via [email protected]

GEBRUIK DOOR DERDEN
Ziagnée Laveist verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Mama Amor een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ziagnée Laveist van Mama Amor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De gegevens uit je gezondheidsdossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (ook alleen met jouw toestemming).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

COOKIES
Ziagnée Laveist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer informatie over cookies vind je op de site van ConsuWijzer.

FACEBOOK ADVERTENTIECOOKIES
Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en
Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
* Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers
(Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
* Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
* Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze
ook blokkeren per domein.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt
uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

SOCIAL MEDIA
Mama Amor wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms heeft Mama Amor de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
* Facebook
* Instagram

BEWAARTERMIJN
Mama Amor bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in het gezondheidsdossier en boekhoudsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard na de laatste behandeling, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ziagnée Laveist van Mama Amor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ziagnée Laveist van Mama Amor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je  een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Mama Amor reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Ziagnée Laveist van Mama Amor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN
Mama Amor behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.