Mama Amor
Opgericht door Ziagnée Laveist.
KVK-nummer: 89421434
BTW-nummer: NL004730671B50
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0625152332
Adres: Zinkstraat 24
Box A8643 

4823 AD Breda 

Algemene voorwaarden 

Mama Amor

Om behandelingen en diensten door Mama Amor zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert Mama Amor een aantal voorwaarden. Mama Amor is opgericht door Ziagnée Laveist.  Als je een aanvraag doet, gaan we ervan uit dat je kennis genomen hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat. 


Artikel 1 Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden worden via de website van Mama Amor (http://www.mama-amor.nl) en via e-mail gecommuniceerd en wordt op verzoek schriftelijk toegezonden via de post. 
2. Elke rechtsbetrekking tussen Mama Amor en de aan één van de workshops, trainingen, behandelingen, hierna te noemen “Diensten”, die door Mama Amor worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ”Cliënt”, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. 
3. De toepasselijkheid van door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
4. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Mama Amor en Cliënt, tenzij door Mama Amor uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken. 
5. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als Cliënt door het enkele feit van je opdracht. 

Artikel 2 Aanvragen 

1. Aanvragen voor Behandelingen en Diensten geschieden per e-mail of telefonisch en geschieden op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Dienst door Mama Amor aan Cliënt. Deze bevestiging vindt per email plaats. 
2. Prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven. 3. Aanvraag voor een Dienst impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Mama Amor zal zich te allen tijde inspannen de Dienst naar beste kunnen uit te voeren. Mama Amor is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Cliënt beoogde. 
2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Mama Amor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Mama Amor worden verstrekt. 
3. Mama Amor is gerechtigd bij de uitvoering van de Dienst derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Mama Amor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Mama Amor zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico. 

Artikel 4 (Massage)behandeling 

1. Mama Amor zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 2. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Mama Amor zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico. 
3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Mama Amor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Mama Amor worden verstrekt. 
4. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Mama Amor en ik verwacht dat ook van Cliënt. 
5. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Mama Amor als Cliënt een vanzelfsprekendheid. 
6. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot de mogelijkheid bij Mama Amor. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld. 
7. Mama Amor behoudt zich het recht voor om Cliënten te weigeren. 

Artikel 5 Wijziging & Annulering door Mama Amor

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Mama Amor te allen tijde de mogelijkheid de Dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Workshop, ziekte van Ziagnée Laveist en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Mama Amor noodzakelijk zijn. 
2. In geval van wijziging e/o annulering door Mama Amor, zal Cliënt op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde Dienst. 

Artikel 6 Overmacht 

1. In geval van overmacht is Mama Amor gerechtigd de Dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de Dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Mama Amor redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte, overlijden van een naaste en extreme weersomstandigheden. 
2. In het geval dat de Dienst wordt geannuleerd is het bepaalde in artikel 5 lid 2 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 7 Wijziging & Annulering door Client 
1. Annulering is uitsluitend schriftelijk of telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk. Bij annulering van de inschrijving voor een Workshop of Lezing tot veertien dagen voor aanvang van de Workshop worden administratiekosten (25 euro) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf veertien dagen tot zeven dagen voor aanvang van een Workshop of Lezing, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht. Vanaf zeven dagen voor aanvang een Workshop of Lezing wordt geen restitutie gedaan. 
2. Annulering van een Behandeling is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering na het termijn van 24 uur voor de geplande afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht bij de Cliënt zoals de bevalling van Cliënt. 

Artikel 8 Betaling 

1. Kosten voor éénmalige behandelingen dienen direct na afloop van de behandeling via betaalverzoek of contant te worden voldaan, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. 
2. Kosten voor Diensten voor Pakketten (Meerdere Behandelingen en Nourishing New Mama Plan) dienen volledig of deels voorafgaand aan Dienst binnen het betalingstermijn op de ontvangen factuur op het rekeningnummer van Z. J. Laveist te Roosendaal te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. 
3. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is Mama Amor te allen tijde gerechtigd geen reservering voor Dienst in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot Dienst voor Cliënt. 
4. De volledige Workshop- of Lezingskosten dienen voorafgaand aan de Workshop of Lezing binnen het betalingstermijn op de ontvangen factuur van de Workshop of Lezing op het rekeningnummer van Z.J. Laveist te Roosendaal te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. 
5. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, is Mama Amor te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer voor een Workshop of Lezing ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Cliënt. 
6. Diensten voor Pakketten met Meerdere Behandelingen en cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na factuurdatum geldig. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken binnen de termijn van 1 jaar na factuurdatum. Hierna vervalt het recht tot Dienst voor Cliënt, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. 
7. Restitutie van Diensten voor Pakketten met Meerdere Behandelingen en/of cadeaubonnen is niet mogelijk tenzij er overmacht is bij Cliënt zoals overlijden van Cliënt zelf of haar baby(‘s). 
8. Mama Amor behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen. 

Artikel 9 Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn 
1. Indien je niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat ben je in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Mama Amor je een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek om alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat Mama Amor Nederland het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht. 
2. Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, ben je wettelijk verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot € 2.500,- betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom, met een minimum van € 40, 3. Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Mama Amor haar vordering op jou overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van Mama Amor moeten worden gemaakt voor jouw rekening, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Mama Amor is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Cliënt gedurende de Dienst. 2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Mama Amor, is Mama Amor op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Cliënt overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan Dienst. 
3. Aansprakelijkheid van Mama Amor voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten. 
4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Mama Amor uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de Dienst waarmee de schade een verband heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Mama Amor is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps- /bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Mama Amor in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. 

Artikel 11 Intellectuele Eigendomsrechten 

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Mama Amor aan Cliënt ter beschikking gestelde materialen en de website van Mama Amor berusten bij Mama Amor. Het is Cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mama Amor. 
2. Mama Amor behoudt zich het recht voor tot het maken beelden/of geluidsopnamen tijdens Workshops en Lezingen en deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten. Dit in overleg met Cliënt. 
3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een Workshop of Dienst door Cliënt is uitdrukkelijk verboden, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

 Artikel 12 Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Bij aanvraag voor een Dienst worden de persoonsgegevens van Cliënt gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring.

 Artikel 13 Bijzondere bepalingen 

1. Mama Amor behoudt zich het recht voor Cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Dienst belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van Mama Amor en Cliënt, van verdere behandelingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet. 
2. Mama Amor behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een Workshop of Lezing belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Workshop of Lezing en/of toekomstige Workshops of Lezingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Workshopkosten onverlet. 
3. Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Mama Amor is het Deelnemen aan een van de Workshops of Lezingen op geen enkele wijze toegestaan binnen Europa direct of indirect, al dan niet tegen betaling een van de Workshops of Lezingen van Mama Amor zelf te geven. 

Artikel 14 Toepasselijk recht & Geschillen 

1. Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Mama Amor is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht  door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Mama Amor is gevestigd.